Naše pôvodné druhy kurotvarých

Na území Slovenskej republiky sa vyskytujú tieto druhy radu kurotvarých:

jarabica poľná Perdix perdix
Jarabica je asi najčastejšie videným pôvodným kurotvarým druhom na celom našom území. Je to aj kvôli jej výskytu v rôznych nadmorských výškach, ale hlavne kvôli tomu, že obľubuje trávnaté biotopy a poľnohospodársku krajinu. V takomto prostredí je pozorovanie jednoduchšie ako napríklad v lesnom poraste. V teréne sa javia ako stredne veľké zavalité nenápadné hnedosivé vtáky, ktoré až pri vzlietnutí ukážu biele perie na spodnej strane krídel.
viac...
prepelica poľná Coturnix coturnix
Prepelica je menej nápadná ako jarabica. Je menšia a vyskytuje sa v nižších nadmorských výškach, aj keď v podobných biotopoch. Je možno ešte viac plachá a opatrná ako jarabica, neustále sa prikŕča a schováva v tráve. Jej prítomnosť sa väčšinou dá určiť len podľa typického volania. Je to jediný sťahovavý druh medzi kurotvarými. Preto sa u nás vyskytuje len v letnom období. Na jeseň migruje späť do svojich zimovísk v južnej Európe, v Ázii a Afrike.
viac...
jariabok hôrny Tetrastes bonasia
Jariabok je zo všetkých našich pôvodných druhov najtajomnejší. Vzhľadom na jeho plachosť, malú veľkosť, monogamnosť, osamelosť a výskyt v lesnom biotope s hustým podrastom sa ani niet čomu čudovať. Pri takejto kombinácii faktorov je veľmi ťažké ho spozorovať, aj keď patrí medzi najviac rozšírené druhy tetrovov. Ohláša sa vysoko posadeným opakovaným pískaním. Zaujímavé je, že tvorí dve farebné morfy - sivú a červenohnedú.
viac...
tetrov hoľniak Lyrurus tetrix
Hoľniaka môžeme najčastejšie zazrieť na holiach na jar v čase toku, keď sa kohúty zhlukujú do lekov a predvádzajú sa pred svojimi sliepkami. Zaujímavé je, že po skončení hniezdenia preperuje a stráca svoje najkrajšie perá. Súvislým lesným porastom sa vyhýba, radšej má riedke lesy s otvorenými miestami, okraje lesov a divé pláne. Jeho hlas je hlbší a nesie sa do väčšej vzdialenosti. Nejde však len o rezonančné volania, ale používa rôzne zvuky vrátane syčania.
viac...
hlucháň hôrny Tetrao urogallus
Hlucháň je jedným z dvoch najväčších druhov tetrovov. Dokonca by sme ho mohli zaradiť aj medzi najväčšie druhy celého radu kurotvarých. Uprednostňuje staré najmä ihličnaté lesy a lesné krajiny. Aj jeho hlasové prejavy sú rôznorodé: klopanie, cvaknutie, bubnovanie, syčanie, pišťanie a ostré volanie. Je plachý a opäť môže byť videný najskôr na tokanisku na jar, keď sa kohúty snažia upútať samice svojim zložitým tokom a svadobnou piesňou. Vtedy môžu byť dosť agresívne.
viac...

(Autori ilustračných fotografií: Zdenko Figura - www.bazanty.szm.sk, Jiří Bohdal - www.naturfoto.cz)

Je možné, že na naše územie zalietavajú príležitostne aj ďalšie druhy, ktoré svojim areálom výskytu zasahujú do blízkosti Slovenskej republiky (napr. snehule - rod Lagopus). Je tiež možné, že zazriete väčšinou v blízkosti bažantníc alebo podobných zariadení nepôvodné druhy, ktoré sa v poslednom čase začali chovať na poľovné a potravinové účely, ako to bolo v prípade bažanta obyčajného Phasianus colchicus (napr. bažant kráľovský Syrmaticus reevesii, morka divá Meleagris gallopavo, perlička prilbatá Numida meleagris, kuropta červená Alectoris rufa, kuropta čukar Alectoris chukar, kuropta horská Alectoris graeca, prípadne prepelka hnedá Colinus virginianus). Bažant obyčajný má však v poľovníctve najdlhšiu tradíciu, preto sa za stáročia tak široko rozšíril z poľovných revírov, že je možné ho pozorovať v divej prírode častejšie ako pôvodné druhy. Je to vlastne druhý najrozšírenejší kurotvarý vták na svete hneď po kure domácej Gallus gallus var. domestica bez ohľadu na to, či ide o divé, zdivené alebo chované jedince. Narozdiel od kury sa v našich klimatických podmienkach dokáže rozmnožovať aj v divej prírode a z vymenovaných nepôvodných druhov by sa to dalo povedať o viacerých. Napriek tomu nemožno žiaden z týchto druhov zaradiť medzi pôvodné druhy. 


Príbuzné linky:
www.vtaky.sk - Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
www.sopsr.sk - Štátna ochrana prírody SR
www.wolf.sk - Lesoochranárske zoskupenie VLK
www.lesy.sk - Lesy SR, š. p.
www.mpsr.sk - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR© Deno 2005 - 2016