Ochrana bažantov a ostatných kurotvarých

Bažant Edwardsov Lophura edwardsi je jedným z najviac ohrozených druhov bažantov sveta.
Foto: © Zdenko Figura

Viac ako polovica všetkých druhov bažantov je v prírode ohrozená, preto je nevyhnutné chrániť ich. Hlavnou príčinou ohrozenia je strata biotopov, zapríčinená ľudskou činnosťou. Ide o zvýšené nároky zväčšujúcej sa ľudskej populácie, a síce: rozširovanie ľudských sídiel, kultúrnych poľnohospodárskych oblastí a teda výrub lesov. Ďalej ich v menšej miere ohrozuje lov pre obživu, výrobu okrasných odevov a predmetov z pier, prípadne pre výrobu ľudových liečiv. Prvoradé je informovať verejnosť, pretože asi ťažko môže človeku ležať na srdci osud nejakého druhu, keď ani nevie, že taký druh vôbec existuje. V tomto zmysle a pre tento účel boli vytvorené aj tieto stránky. Pre zabezpečenie nevyhnutnej ochrany sa vytvorili zákony a medzinárodný dohovor (CITES), ktoré kontrolujú a obmedzujú voľný pohyb vtákov (rozumej: ich transporty medzi krajinami a obchod s nimi). Na Slovensku platí Zákon NR SR č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platný od 1.4.2005), Vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 15/2005 Z.z., ďalej Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, na území SR (platné od 1.5.2004)a Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Nariadenia a zákony sa v závislosti od aktuálnej situácie v prírode a podľa stavov v chovoch v zajatí upravujú.

CITES (Convention  on International Trade in  Endangered Species of Wild Fauna and  Flora; Washington, 3.3.1973 - nazývaný aj Washingtonská konvencia) je medzinárodný dohovor, ktorý má postaviť svetový  obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú  kontrolu všetkých  štátov sveta tak, aby sa dosiahla ich ochrana  pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V súčasnosti ho podpísalo celkovo viac ako 160 krajín sveta. Slovensko v roku 1992. Ohrozené  druhy rastlín a živočíchov sú podľa stupňa ohrozenia  rozdelené  do 4 príloh (A,B,C,D). Najprísnejšie je regulovaný  obchod s druhmi  zaradenými do prílohy A. Vyššie spomínané zákony upravujú podmienky na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit a komerčné využívanie exemplárov druhov živočíchov  zaradených v prílohách  CITES a ďalšie opatrenia na zabezpečenie ich ochrany a evidencie na území SR.

Výňatky z niektorých zákonov (kompletné znenia hľadajte na www.cites.sk), ktoré sa priamo dotýkajú kurotvarých vtákov: 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

  PRÍLOHA X

 ŽIVOČÍŠNE DRUHY UVEDENÉ V ČLÁNKU 62 ODS. 1

Aves vtáky

GALLIFORMES KUROTVARÉ

Phasianidae bažantovité

Catreus wallichi bažant škvrnitý

Colinus virginianus ridgwayi prepelica virgínska

Crossoptilon crossoptilon uškáň biely

Monal (bažant) lesklý 
© Zdenko Figura

Crossoptilon mantchuricum uškán bielochrbtý

Lophophurus impejanus bažant lesklý

Lophura edwardsi bažant pestrý

Lophura swinhoii bažant sedlatý

Polyplectron emphanum bažant palavanský

Syrmaticus ellioti bažant Elliotov

Syrmaticus humiae bažant Humeov

Syrmaticus mikado bažant mikado

 

Článok 62

Všeobecné výnimky z článku 8 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 338/97

Ustanovenie stanovené v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97, podľa ktorého sa výnimky zo zákazov v článku 8 ods. 1 udeľujú od prípadu k prípadu vydávaním potvrdenia, sa neuplatňuje na a nebude sa vyžadovať žiadne povolenie pre:

 1. exempláre živočíchov narodených a odchovaných v zajatí, ktoré patria k druhom uvedeným v prílohe X k tomuto nariadeniu, a ich hybridov za predpokladu, že exempláre druhov opatrených poznámkou sú označené v súlade s článkom 66 ods. 1 tohto nariadenia;

 

NARIADENIE RADY (ES) č. 338/97 z  9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

Článok 8                         

Ustanovenia o kontrole komerčných činností

             1. Zakazuje sa kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj, držba na predaj, ponuka na predaj alebo preprava na účely predaja exemplárov druhov uvedených v prílohe A.

3. V súlade s požiadavkami iných právnych predpisov spoločenstva o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín možno udeliť výnimky zo zákazu uvedeného v ods. 1 vydaním potvrdenia výkonným orgánom členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú, osobitne pre každý jednotlivý prípad, ak exempláre:

            a) boli nadobudnuté v spoločenstve alebo ich dovoz sa uskutočnil predtým, než sa na dané exempláre začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených do prílohy I dohovoru alebo do prílohy C1 nariadenia EHS č. 3626/82 alebo do prílohy A alebo

            b)    sú spracovanými exemplármi, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi; alebo

            c)    boli dovezené do spoločenstva v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a majú sa využiť na účely, ktoré neohrozia prežitie daného druhu; alebo

            d) sú exemplármi živočíšneho druhu narodenými a odchovanými v zajatí alebo umelo vypestovanými exemplármi rastlinného druhu, alebo sú časťami, alebo derivátmi takýchto exemplárov alebo

            e) sa vyžadujú za výnimočných okolností pre pokrok vedy alebo pre základné biolekárske účely podľa smernice Rady č. 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany živočíchov používaných na experimentálne a iné vedecké účely, ak sa preukáže, že daný druh je jediným vhodným pre tieto účely a ak neexistujú žiadne exempláre druhu, ktoré sú narodené a odchované v zajatí; alebo

            f) sú určené pre chov alebo pestovanie, za účelom ochrany daného druhu; alebo

            g) sú určené na výskum alebo vzdelávanie zamerané na zachovanie, alebo ochranu daného druhu; alebo

            h) majú pôvod v členskom štáte a boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými v danom členskom štáte.

 

  PRÍLOHA

Vysvetlivky k výkladu príloh A, B, C a D

 

1. Pri druhoch uvedených v týchto prílohách A, B, C a D sa uvádza:

a) menom druhu alebo

b) menom vyššieho taxónu, ak ide o všetky druhy patriace do toho taxónu alebo určitú definovateľnú časť.

2. Skratka ‚spp.‘ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.

3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.

4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 79/409/EHS (‚smernica o vtákoch‘) alebo smernice Rady 92/43/EHS (‚smernica o biotopoch‘).

5. Tieto skratky sa používajú na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh:

a) ‚spp‘ sa používa na označenie poddruhu;

6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ pri mene druhu alebo vyššieho taxonu označujú dodatky k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s vysvetlivkami 7 až 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v dodatkoch k dohovoru.

7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v dodatku I k dohovoru.

8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v dodatku II k dohovoru.

9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v dodatku III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v dodatku III, taktiež uvedená.

15. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú a ktoré sú označené takto:

§ 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2 Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.  

Zoznam CITES druhov kurotvarých podľa platných zákonov 

 

Systematická skupina Príloha A Príloha B Príloha C
GALLIFORMES Kurotvaré      
Megapodiidae tabonovité Macrocephalon maleo (I)
tabon veľkohlavý
   
Cracidae hokovité Crax alberti (III Kolumbia)
hoko modrozobý
Crax fasciolata
hoko kučeravý
Crax daubentoni (III Colombia)
hoko žltohrčkatý

Crax blumenbachii (I)
hoko červenozobý
Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)
šuan zelenkavý
Crax globulosa (III Colombia)
hoko korunkatý
  Mitu mitu (I)
hoko mitu
Pauxi pauxi (III Colombia)
hoko prilbatý
Crax rubra (III Kolumbia, Kostarika, Guatemala a Honduras)
hoko hrčkatozobý
  Oreophasis derbianus (I)
hoko horský
  Penelope purpurascens (III Guatemala)
penelopa bielochocholatá
  Penelope albipennis (I)
penelopa bielokrídla
  Penelopina nigra (III Guatemala)
guan horský
  Pipile jacutinga (I)
guan čiernočelý
   
  Pipile pipile /I)
guan modrohrdlý
   
Phasianidae Bažantovité Catreus wallichii (I)
bažant škvrnitý
Argusianus argus (II)
argus páví
Arborophila campbelli (III Malajzia)
kurička malajská
  Colinus virginianus
ridgwayi
(I)
prepelica virgínska
Gallus sonneratii (II)
kura čiarkovaná
Arborophila charltonii (III Malajzia)
kurička lososovitá
  Crossoptilon crossoptilon (I)
uškáň biely
Ithaginis cruentus (II)
vrchár krvavý
Caloperdix oculeus (III Malajzia)
prepelica lesná
  Crossoptilon mantchuricum (I)
uškáň bielochrbtý
Lophura hatinhensis
bažant vietnamský
Lophura erythrophthalma (III Malajzia)
bažant červenolíci
  Lophophorus impejanus (I)
bažant lesklý
Pavo muticus (II)
páv chochlatý
Lophura ignita (III Malajzia)
bažant ohnivý
  Lophophorus lhuysii (I)
bažant zelenochvostý
Polyplectron bicalcaratum (II)
bažant páví
Melanoperdix niger (III Malajzia)
prepelica čierna
  Lophophorus sclateri (I)
bažant Sclaterov
Polyplectron germaini (II)
bažant hnedý
Meleagris ocellata (III Guatemala)
morka pávia
  Lophura edwardsi (I)
bažant pestrý
Polyplectron malacense (II)
bažant malajský
Polyplectron inopinatum (III Malajzia)
bažant horský
  Lophura imperialis (I)
bažant cisársky
Polyplectron schleiermacheri (II)
bažant
Rhizothera dulitensis (III Malajzia)
jarabica bornejská
  Lophura swinhoii (I)
bažant sedlatý
  Rhizothera longirostris (III Malajzia)
prepelica dlhozobá
  Odontophorus strophium
prepelka goliernatá
  Rollulus rouloul (III Malajzia)
prepelica korunkatá
  Ophrysia superciliosa
garvalka himalájska
  Tragopan satyra (III Nepal)
tragopan rožkatý
  Polyplectron napoleonis (I)
bažant palavanský
   
  Rheinardia ocellata (I)
bažant perlový
   
  Syrmaticus ellioti (I)
bažant Elliotov
   
  Syrmaticus humiae (I)
bažant Humeov
   
  Syrmaticus mikado (I)
bažant mikado
   
  Tetraogallus caspius (I)
ular kaspický
   
  Tetraogallus tibetanus (I)
ular škvrnitý
   
  Tragopan blythii (I)
tragopan peniažtekový
   
  Tragopan caboti (I)
tragopan Cabotov
   
  Tragopan melanocephalus (I)
tragopan čiernohlavý
   
  Tympanuchus cupido
attwateri
(I)
jariabok kupido
   

 

Systematická skupina
Skupina D
GALLIFORMES
 Kurotvaré

Megapodiidae
tabonovité
Eulipoa wallacei
tabon džungľový
Cracidae
hokovité
Penelope pileata
penelopa hrdzavoprsá
  Pauxi unicornis
hoko rohatý
  Crax alector
hoko obyčaný
Phasianidae
 bažantovité
Arborophila gingica
kurička bieločelá (jarabica)
  Lophura bulweri
bažant bielochvostý
  Lophura diardi
bažant zamatový
  Lophura inornata
bažant tmavý
  Lophura leucomelanos
bažant čiernochrbtý

Syrmaticus reevesii § 2

Aktualizácia:
(15.08.2010 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Komisie (EÚ) č. 709/2010 z 22. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97)
Niektoré druhy boli z príloh dohovoru a teda aj nariadenia vyňaté. Z prílohy C nariadenia (CITES III) boli na žiadosť Malajzie vyňaté druhy Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris a Rollulus rouloul.


Exempláre druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktorých dovoz do Spoločenstva sa pozastavuje (pozn.: povolený novším nariadením - NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 997/2010 z 5. novembra 2010)

GALLIFORMES

Phasianidae

Druhy
Pôvod
Exemplár/Exempláre
Krajiny pôvodu
Právny základ: článok 4 ods. 6 písm.:
Polyplectron schleiermacheri
voľne žijúce
všetky
Indonézia, Malajzia
b)
 

Použité a ďalšie linky týkajúce sa ochrany vtákov a iných živočíchov:
CITES - kompletné znenie platných aj starších zákonov (slovensky)
www.iucn.org - IUCN = Medzinárodný zväz ochrany prírody (anglicky) 
Red List - Červená kniha ohrozených rastlín a živočíchov (anglicky)
BirdLife International - medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje vtáctvu ako takému (anglicky)
www.sovs.sk - Spoločnosť pre ochranu vtákov (slovensky) 
www.panda.org - WWF = Svetový fond pre ochranu prírody (anglicky) 
www.wolf.sk - Lesoochranárske zoskupenie VLK (slovensky) 
www.sopsr.sk - Štátna ochrana prírody SR (Banská Bystrica, slovensky) © Deno 2005 - 2012