Jeden z pilotných projektov WPA CZ - SK. Je zameraný na kriticky ohrozený, resp. v prírode vyhynutý druh:

Bažant Edwardsov
Lophura (edwardsi) edwardsi


Popis projektu

Projekt bažanta Edwardsovho je jedným z našich pilotných projektov. Zaoberá sa štúdiom, chovom a záchranou bažanta Edwardsovho Lophura (edwardsi) edwardsi a bažanta vietnamského Lophura (edwardsi) hatinhensis. Na projekte naše občianske združenie spolupracuje s World Pheasant Association (WPA), European Conservation Breeding Group (ECBG) a European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).

Cieľom projektu je:
Zachrániť dlhodobo životaschopnú populáciu bažanta Edwardsovho v prírode. V prípade, že je v prírode už vyhynutý (čo sa preveruje), vytvoriť čo najrýchlejšie podmienky pre úspešnú a trvalú reintrodukciu tohto druhu do oblasti v jeho pôvodnom areáli výskytu. Viac informácií o stave populácie bažanta Edwardsovho v prírode nájdete v článku „Vyhynutí prvního bažantího druhu?“.
Zoznámiť širokú verejnosť so stavom bažanta Edwardsovho v prírode a osloviť ju so žiadosťou o pomoc, spoluprácu a finančnú podporu tohto projektu.

Fázy projektu

 1. V prvej fáze prebieha zber informácií o bažantoch Edwardsových Lophura (edwardsi) edwardsi a bažantoch vietnamských Lophura (edwardsi) hatinhensis a ich pôvode od chovateľov, ktorí sa chcú na tomto projekte zúčastniť. Táto fáza nášho projektu nadväzuje na už prebiehajúci projekt ECBG a WPA.

  Projekt ECBG a WPA zhromaždil finančné prostriedky na vytvorenie genetického markeru bažanta Edwardsovho. Táto práca bola zverená renomovanému zahraničnému laboratóriu a vlastný genetický marker bude slúžiť ako vzor genetickej informácie čistokrvného bažanta Edwardsovho. S týmto markerom sa budú porovnávať genetické informácie vzoriek bažantov chovaných v ľudskej starostlivosti. Cieľom bude vybrať iba čistokrvné jedince a tie budú zapísané do plemennej knihy. (Je mi veľkou cťou a potešením Vás informovať, že európsku plemennú knihu EEP /studbook/ bažanta Edwardsovho momentálne vedie pražská zoologická záhrada, menovite pán Ing. Tomáš Kapic.)

 2. V druhej fáze projektu budú naše bažanty Edwardsove a vietnamské (chované v našich voliérach) testované na čistokrvnosť a príbuznosť. Čistokrvné bažanty budú evidované v plemennej knihe a poslúžia ako východzí materiál pre podporu zostávajúcej divej populácie alebo v prípade, že je bažant Edwardsov v prírode už vyhynutý, pre reintrodukcie. Výstupom testu na príbuznosť by mala byť rámcovo vzájomná príbuzenská vzdialenosť jednotlivých vtákov. Tento údaj nám poslúži pri doporučeniach, ako ďalej zostavovať páry z jednotlivých vtákov, aby dochádzalo k inbreedingu v čo najmenšej možnej miere a tým bola udržaná čo najväčšia genetická variabilita druhu.

  V tejto fáze projektu chceme osloviť verejnosť s prosbou o finančnú podporu. Ponúkame jej týmto možnosť podieľať sa priamo na záchrane tohto živočíšneho druhu. Viac informácií nájdete v rubrike Dárcovství.

 3. Tretia fáza projektu bude zber geneticky čistého materiálu, ktorý bude použitý na už spomínanú podporu zvyšnej populácie alebo na reintrodukciu. Túto fázu projektu budeme opäť koordinovať s projektom ECBG a WPA. Na nich bude tiež z väčšej miery závisieť, v akej forme sa tento materiál bude zbierať a prepravovať späť do areálu pôvodného výskytu týchto bažantov v centrálnom Vietname. Obvykle sa táto činnosť robí dvomi rôznymi spôsobmi:

  • Zber a preprava násadových vajec. Inkubácia vajec a odchov kuriat sa robí v odchovnom centre v cieľovej krajine.

  • Preprava už odchovaných jedincov.

  Ak sa našim zahraničným partnerom nebude dariť vytvoriť vhodné podmienky pre tento proces, budeme sa snažiť o vytvorenie stabilnej dlhodobo životaschopnej populácie týchto bažantov ex situ. Chceme využívať najmodernejšie poznatky z mnohých prírodných odborov, aby sme zabránili vplyvu negatívnych dôsledkov takto chovaných populácií (napr. oslabenie genetickej variability, inbredná depresia, atď.).


Financovanie projektu

Prvá fáza projektu je finančne menej náročná a bude hradená z prostriedkov jednotlivých chovateľov a koordinátora.

Finančná náročnosť druhej fázy projektu: Predbežný odhad finančných nákladov na genetické testovanie čistokrvnosti a príbuznosti je 70 - 100 eur na testovaného jedinca. Prvé peniaze získané zo sponzorských darov budú použité práve na tieto výdaje. Ostatné prostriedky budú použité na ďalšie náklady spojené s projektom a na chov bažantov Edwardsových (a vietnamských).

Tretia fáza projektu bude spolufinancovaná s ECBG a WPA. Finančné náklady tejto fázy projektu budú ďalej upresnené podľa vybraného spôsobu.

Finančné prostriedky vybrané od sponzorov budú použité len na vyššie uvedené účely.

Všetci sponzori budú mať možnosť sledovať pohyb finančných prostriedkov na našom transparentnom bankovom účte vo Fio banke. Viac v rubrike Dárcovství.

Partneri projektu

 • World Pheasant Association (WPA)

 • European Conservation Breeding Group (ECBG)

 • Pán Zbyněk Laube – predseda Klubu chovatelů bažantů, okrasného vodního ptactva a holoubků

 • Zoologická záhrada Praha (menovite pán Vaidl – kurátor vtákov, pán Ing. Kapic – držiteľ európskej plemennej knihy)

 • Zoologická záhrada Plzeň (menovite pán Ing. Peš – kurátor vtákov)

 • Zoologická záhrada Liberec (menovite pán Ing. Hanel – kurátor vtákov)

 • Zoologická záhrada Ostrava (menovite pán Mgr. Novák – kurátor vtákov)

Ciele projektu

 • Primárnym cieľom tohto projektu je ZÁCHRANA BAŽANTA EDWARDSOVHO.

 • Preveriť našu schopnosť viesť krízový manažment druhov vtákov z radu kurotvarých (Galliformes), ktoré sa dostali za alebo na hranicu vyhynutia v prírode. Zozbierať maximálne množstvo dostupných informácií o bažantoch Edwardsových Lophura (edwardsi) edwardsi a bažantoch vietnamských Lophura (edwardsi) hatinhensis chovaných v Českej republike a na Slovensku. Získať čo najviac chovateľov týchto druhov bažantov pre spoluprácu na projekte a viesť evidenciu všetkých čistokrvných jedincov. Vytvoriť metodický postup pri záchrane druhu.

 • Predstaviť širokej verejnosti nezastupiteľnú pozitívnu rolu chovu zvierat v ľudskej starostlivosti a tým popularizovať chovateľskú činnosť na verejnosti.

Hodnotenie projektu

O hodnotení projektu budete na týchto stránkach priebežne informovaní.

Súvisejúce články


Koordinátor projektu – predseda WPA CZ - SK Ing. Jiří Mrnka.© Deno 2005 - 2013